Wednesday, February 22, 2006

北控 (392)

股改會令北控蝕三億的消息, 果然係入市良機!

北京天燃汽業務快被注入北控, 集團將轉型為北京的基建, 公供事業為主, 北京天燃汽有幾好? 你望下四叔間煤汽(03)....再諗下北京冬天有幾凍.....再諗下北京有幾大....再諗下一個首都的供汽業務有幾值錢....

16.0 沽清套利先, 16% profit.

No comments:

##HIDEME##