Sunday, February 26, 2006

煤氣(3)

佔嘉享灣50% 權益, 仲有一半單位可賣, 最近業主收樓, 非常滿意, 口碑十分好, 可比美太古城!

又佔國金II期15% 權益, 今年租金收入增張100%

翔龍灣1800 個單位, 三份年報都冇寫權益的比例....好大機會煤氣佔大份!

物業發展時就利用煤氣的現金流去支持, 到套現時就盡量增持權益, 把利潤盡量回流母公司, 再派回大股東手上, 非常聰明的安排!

有報導恆發(97)可能實物派發所持煤氣的股票, 令煤氣的權益直接回流恆地, 我唔係咁同意呢個講法, 因為如果咁做, 有25% 的權益會被派發在公眾人仕身上, 相當於煤氣9%的股權....值得嗎?!

No comments:

##HIDEME##