Sunday, February 12, 2006

對與錯

分析沒有絶對的"對"與"錯", 市場及時間自然會話你知一切的答案...

最關鍵都係分析本身係唔係由"基本"出發...

-- = + (分析錯 + 市場錯 = 升)
++ = + (分析對 + 市場對 = 升)
+- = - (分析對 + 市場錯 = 跌)
-+ = - (分析錯 + 市場對 = 跌)

自作聰明的三流分析, 加上股價升, 往往以為自己的分析正確...但.......原來係個市場錯!

分析得o岩, 但股價跌, 住往是千載難逢的發達機會...

好複雜?! 係......請慢慢細會....

No comments:

##HIDEME##